logo

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.me-to-be.com internet sitesinin (“Site”) faaliyetlerini yürüten Kuloğlu Mah. Turnacı Başı Cad. No:3 D:4 Beyoğlu İstanbul adresinde mukim GG Life Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi. (Bundan böyle “GG Life” olarak anılacaktır).

b) www.me-to-be.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu GG Life'ın sahip olduğu Site’den Üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Üyelik Şartları

Siteye üye olabilmek için, reşit olmak, GG Life tarafından istenilen kimlik bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak sunmak, GG Life tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak ve SÖZLEŞME’yi Site’ye üye olmak kaydıyla onaylamak gerekmektedir.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Üye, Siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, GG Life’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini, bu bilgilerin işlenmesiyle ilgili “Aydınlatma Metni” ve “Rıza Formu” okuduğunu, anladığını ve onayladığını beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye, GG Life tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üyenin söz konusu şifreyi kullanma ve sitenin sağladığı hizmetlerden yararlanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından GG Life'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, GG Life'ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Ayrıca GG Life herhangi bir yazılı muvafakati olmadan, Üyenin şifresini başka kişi ya da kuruluşlarla paylaşttığını saptarsa, Üyenin üyeliği incelemeye alınacak ve üçüncü bir kişinin izinsiz kullanımının tespiti halinde hiçbir uyarı yapılmadan üyeliği tamamen veya kısmen iptal edilecektir. Üyenin satın aldığı Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen Hizmetlere erişimi hiçbir şekilde sağlanmayacaktır. Hizmetlere erişim Üyelik Sözleşmesinin ihlali sebebi ile engellendiği zaman Üye hiçbir şekilde para iadesi talebinde veya Hizmetlere erişim talebinde bulunamaz. Üye, satın aldığı hizmetlerin, izinsiz olarak şifresini vermek suretiyle üçüncü şahıslar tarafından kullanımından kaynaklanan her türlü maddi ve manevi zarardan doğrudan ve tek başına sorumlu olup, işbu hizmetler sebebiyle üçüncü şahısların yaralanmaları, mental veyahut fiziken herhangi bir zararın oluşmasında GG Life, çalışanları, işbirliği içinde olunan üçüncüşahıslar hiçbir suret ve şartta sorumlu olmayacak ve medical tedavileri konusunda da herhangi bir yükümlülükleri bulunmayacaktır.

4.3. Üye Siteyi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

4.4. Üye, Siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.5. Sitede Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin GG Life'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. GG Life'ın, Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.6. GG Life, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Sitenin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden GG Life’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeye aittir.

4.8. İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, GG Life'ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, GG Life 'ın Üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.9. GG Life’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üyenin üyeliğini slime ve ona ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, GG Life 'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.10. Sitenin yazılım ve tasarımı GG Life mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Sitede adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

4.11. GG Life tarafından Sitenin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, Sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.12. GG Life, Üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya GG Life’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) GG Life ve Sitenin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.13. Sitenin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye siteye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.14. GG Life, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Sitede kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.15. GG Life, Üyelik Sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir, kısmen veya tamamen iptal edebilir. Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi KULLANICILAR’ın sorumluluğundadır. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm web sitesinde yayınlanacak olup, yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Bu sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerden sonra Sitenin kullanılmaya devam edilmesi veya herhalükarda değişiklik yapılmasından bir hafta içinde Kullanıcı tarafından herhangi bir itirazın yapılmamış olması değişikliklerin kabul edilmesi anlamına gelir.

4.16. Taraflar, GG Life'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 199 v.d. uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.17. GG Life, işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca, Üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu Üyelik Sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4.18 Kullanıcılar Sitenin, yetkililerin kontrolünde olmaksızın geçici olarak çalışmıyor olmasından veya güncellenmesinden veyahut mücbir sebepler, sistematik veya teknik problemler dolayısıyla çalışmasında ve arşivlemesinde çıkacak aksaklıklardan dolayı ŞİRKET'ten hiçbir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

4.19 Üyeler/Alıcılar hiçbir hal ve surette GG Life veya Site’nin bağlı kişisi olarak kabul edilemez. GG Life veya Site ile Üyeler/Alıcılar arasında bir vekalet veya vekaletsiz iş görme ilişkisi bulunmamaktadır. GG Life veya Site ile Üyeler arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim veya iş ilişkisi mevcut değildir. GG Life veya Site’ye, Üyelerin faaliyeti hususunda veya iş ve eylemleri sebebiyle kusursuz sorumluluk dahil hiçbir sorumluluk tevcih edilemez.  Üye hiçbir hal ve durumda GG Life’ın, kendisine veya müşterilerine, çalışanlarına, ifa yardımcılarına, misafirlerine veya herhangi bir şekilde kendisine hizmet veren kişilere verdiği zarardan GG Life, çalışanları, işbirliği içindeki üçüncü şahıslar veya Sitenin sorumlu olduğunu iddia edemez ve bu konuda bir talep, alacak veya tazminat talep edemez

4.20 GG Life işbu siteden kredi kartı ile yapılan ödemelerde gerekli gördüğü durumlarda, Üyelerden/Alıcılardan kredi kartı doğrulatma işlemini yapmasını isteyebilir. Üye/Alıcı kredi kartı güvenliği için Site tarafından istenen tüm belgeleri vermekle yükümlüdür. Site hiçbir gerekçe göstermeden güvenlik kriterlerine uymayan kredi kartı işlemlerini iptal edebilir, yasal takip yaptırabilir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya GG Life tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. GG Life Üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Ancak Üyenin Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartlarındaki GG Life’a karşı yükümlülükleri devam edecektir.

5. MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

Ekonomik krizler mücbir sebep teşkil etmez.

 

Taraflardan birinin kusuru neticesinde gerçekleşen mücbir sebep halleri mücbir sebep teşkil etmez.

 

6. İhtilaflarin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyetleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması Üyenin Üyelik Sözleşmesinde, Kullanım Şartlarında ve Gizlilik Politikasında yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.