logo

ME-TO-BE

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ VE RIZA FORMU

 

Değerli Ziyaretçimiz;

GG Life Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (KVKK) uyarınca, “Veri Sorumlusu” olup, tarafınızı, Şirket ile paylaştığınız şahsınıza ait kişisel verilerinizin toplanma ve işlenme sebep ve amaçları, hukuki nedenleri, bu verilerin (bilgilerin) nerelerde kullanılacağı, açık rızaya binaen kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamında tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek zarureti hasıl olmuştur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (KVKK) m.4 kapsamında;

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik ya da herhangi bir kişisel veya genel veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem olarak tanımlanmıştır.

Kurumumuzla paylaşmış olduğunuz, şahsınıza ait kişisel verileriniz; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde düzenlenmiş her türlü mevzuat, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla bugüne değin tarafımızca titizlikle işlenmekte ve korunmaktadır.

Bu hususta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte tarafımızla paylaşılan kişisel verilerinizin kurumumuz sorumluları tarafından işlenmesi, korunması ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılması, (KVKK madde 5/2’de sayılan haller hariç olmak üzere) sadece açıkça rıza gösterildiği takdirde mümkün hale gelmiştir. 

Web sitemiz (www.me-to-be.com), bilgilendirme formu, satın alma işlemleri veyahut üyelik bilgi formu kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde yukarıda belirtiğimiz belirli açık ve meşru amaçlar devam ettiği (kayıt dönemi boyunca ve başvurulan sınıf için kayıtlar tamamlanıncaya kadar) sürece işlenecek ve korunacaktır. 

Şirketin sunduğu ürün ve hizmetler kapsamında; indirimler, kampanyalar, promosyonlar, satış ve üyelik hakkında bilgilendirme, işbu ürün ve hizmetlere dair memnuniyet, talep ve şikayetlerin tespiti, müşteri/ziyaretçi değerlendirmeleri, tanıtım, reklam, koordinasyon, Şirket – Müşteri/ziyaretçi ilişkilerinin doğru şekilde yürütülmesi ve planlanması, Şirket ile iş ilişkisi içinde olduğu diğer üçüncü şahısların ticari faaliyetlerinin yönetimi ve güvenliği, Şirket içi pazarlama ve strateji çalışmaları, ilgili mevzuat uygulamalarının denetimi, süreçleri ve kontrolü sebebiyle kişisel verileriniz toplanmakta ve muhafaza edilmekte olup; GG Life Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işbu aydınlatma metni kapsamında belirtilen sebepler, amaçlar ve ilgili kurum ve kuruluşlar  tarafından yürürlüğe konulan veyahut konulacak olan mevzuat uyarınca eğitim sürecindeki gereklilikler, şahsınızın alacağı ürün ve hizmetler ile katılacağı faaliyetlere ilişkin olarak gerektiğinde üçüncü şahıslar ile paylaşılabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

- Kanunun 7. maddesinde maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

 

Ziyaretçilerin web sitemizden, işbu site kapsamında linki verilen diğer sitelerden, mobil uygulamalardan ve Şirket tarafından müşteri/ziyaretçiye bilgilendirme yapılan her türlü mecradan, kendilerine iletilen reklam, tanıtım ve promosyonlar ile aldıkları her türlü karar, uygulama, talep ve işlemden münhasıran Ziyaretçi sorumlu olacaktır. Yapılan her satış  tüketici sözleşmesine tabidir.

Web sitemizde, reşit olmayan kişilerin yaptıkları alışverişlerden ve iletmiş oldukları kişisel verilerden bizzat kanuni temsilcileri sorumlu olacaktır. Bu kapsamda Şirket’in herhangi bir yasal sorumluluk veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Web sitemiz nezdinde paylaşmış olduğunuz kişisel verilere ilişkin, işbu aydınlatma metni kapsamında belirtilen haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, kimlik bilgileriniz ve yazılı olarak haklarınıza binaen düzenlenmiş imzalı talep dilekçenizle birlikte İstanbul ili, Kuloğlu Mah. Turnacı Başı Cad. No:3 D:4 Beyoğlu adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.

GG Life Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi ile paylaştığınız ve şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve/veya VERBİS sisteminde işlediğimiz/işleyeceğimiz, size ait kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir. 

Şirketimiz tarafından kabul edilen ve KVKK hükümleri kapsamında belirlenen ilkeler uyarınca oluşturulan Aydınlatma Metni çerçevesinde, tarafınıza ait kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmesine yönelik açık rızanızı talep etme zaruretimiz hasıl olmuştur 

Müşteri Kişisel Verileri:

  1. Ad, Soyad, doğum yeri ve yılı, T.C kimlik Numarası,
  2. Kredi kartı bilgisi 
  3. Ev, iş veya cep telefonu, e-posta adresi, ev adresi, 

 

 

 

 

(Veri Sorumlusu: GG Life Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi - Beyoğlu VD:395 198 2857)

○ Aydınlatma Metnini okudum ve anladım. Şahsıma ait yukarıda belirtilen kişisel verilerin, veri sorumlusu ve yetkilendireceği veri işleyen tarafından işlenmesine ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılmasına açıkça rıza gösteriyorum.